Adviezen van inwonersAanbevelingen_247
 
Adviezen om mee aan de slag te gaan!

 

Hieronder staan de adviezen van Drenten: adviezen die veel meer zijn dan een verzameling wensen of suggesties. Het zijn adviezen met handelingsperspectief, van mensen die zich bereid hebben verklaard om te werken aan de uitvoering. Het uitgevoerde onderzoek is ook meer dan een onderzoek. Het was een traject waarin meer dan 400 Drenten uit alle hoeken van Drenthe actief hebben deelgenomen en hun verhalen hebben gedeeld. Waarin een inwonersgroep twee dagen lang actief aan het analyseren en schrijven is geweest. Waarin online pop-up Drentse energietafels met 25 mensen hebben geleid tot deze concrete adviezen. Adviezen die recht doen aan de bijdragen van al die 400 inwoners. Adviezen om mee aan de slag te gaan!

Lees verder  


Thema 1 - Drenten aan het woord

 

1.1. Drenten doen het samen

De provincie en gemeenten informeren en betrekken inwoners in een vroeg stadium. Zij informeren inwoners over wat er al is gerealiseerd en welke gezamenlijke opgave er nog ligt. Ze informeren en betrekken inwoners bij de vraag wat er nog mogelijk is en waar. Wat de verwachte opbrengsten en wat de kosten zijn van verschillende mogelijkheden en welke voor- en nadelen er aan de verschillende opties kleven. Drenten krijgen vervolgens de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende mogelijkheden.

 

1.2. De gemeente committeert zich

Gemeenten nemen inwoners serieus. De gemeente faciliteert inwonersinitiatieven en -voorstellen, bijvoorbeeld over energieopwekking, en neemt deze in behandeling. Bij veranderingen of afwijzing geeft de gemeente een gedegen onderbouwing. De initiatiefnemers verwerken de voorgestelde veranderingen in een uiteindelijk voorstel waarna de gemeente het goedkeurt. 

 

1.3. Project goedkeuring bevordert samenwerking

Voordat goedkeuring wordt verleend, organiseren gemeenten voor alle grote structurele projecten - zoals het plaatsen van een windmolen- of zonnepark - een inwonersraadpleging (bijv. een referendum of burgerberaad). Deze inwonersraadpleging wordt georganiseerd voor omwonenden binnen een straal van bijvoorbeeld 10 km van het project. Dit is onafhankelijk van de gemeentegrens. Gemeenten werken hierbij actief samen.

 


Thema 2 - Het landschap zit in het hart

 

2.1 Landschapsvervuiling voorkomen

Drenthe zet in op een combinatie van zon- en windenergie. Zon- en windparken worden zoveel mogelijk geconcentreerd en landschappelijk ingepast. 

 

2.2.Inpassing in het landschap

In samenwerking met alle inwoners en gemeenten stelt de provincie Drenthe een visie op over op welke wijze en in welk gebied zon- en/of windenergie geïntegreerd wordt. Hiermee worden hoogwaardige gebieden gespaard en wordt verrommeling van het landschap voorkomen. Dit gebeurt op basis van onderzoek (impact, risico’s, welbevinden) dat uitgaat van voor Drenthe belangrijke parameters, zoals toerisme en natuur. Dit leidt tot de toewijzing van gebieden voor energieprojecten en de bescherming van andere gebieden. Inwoners hebben doorslaggevende inspraak op deze visie. 

 

2.3. Efficiënt gebruik van de ruimte

In Drenthe maken we efficiënt gebruik van (clusters van) bedrijventerreinen en daken voor het opwekken van energie. We belasten het landschap zo min mogelijk. We putten andere mogelijkheden in de bebouwde omgevingen zoveel mogelijk uit: Industrieterreinen, snelwegen, geluidswallen, parkeerplaatsen, daken van bedrijven, woningen etc.. 

 

2.4. Cultuur en natuur in een nieuw energielandschap

In Drenthe zorgen we voor inpassing van zonnevelden en windmolens in het landschap. Samen met omwonenden wordt het landschap rondom de wind- en zonneparken opnieuw vormgegeven. Bijvoorbeeld door speelruimtes, wandelroutes, het beschilderen van windmolens en/of bebossing (voedselbossen) er omheen. 


Thema 3 - Zon- en windenergie, een noodzakelijk kwaad?

 

3.1. Nut & noodzaak

In Drenthe worden het nut en de noodzaak van zon- en windenergie gecommuniceerd via kanalen die alle inwoners bereiken, zoals de energierekening of het jaaroverzicht. Maar dit gebeurt ook via sociale media (vloggers) en traditionele mediakanalen. We geven concrete, aansprekende voorbeelden van hoe zon- en windenergie werkt, wat het oplevert en waar het voor wordt gebruikt. Zo worden steeds meer inwoners betrokken bij en enthousiast over duurzame energie in Drenthe. 

 

3.2. Drenthe leidt innovatie

In Drenthe stimuleren overheden een informatie- en kenniseconomie, passend bij de Drentse schaal en identiteit. Dit biedt werkgelegenheid en heeft een positief effect op de uitstraling van Drenthe. Deze nieuwe bedrijvigheid maakt gebruik van energie die hier is opgewekt.Met de opbrengsten uit de energieopwekking in Drenthe financieren we een kennis- en innovatiecentrum voor de ontwikkeling van bestaande en nieuwe energiebronnen.


Thema 4 - Informatie toegankelijk maken

 

4.1. Zichtbare energie

In Drenthe maken we op toegankelijke en begrijpelijke manier zichtbaar hoeveel energie we opwekken (totaal en per energiebron), hoeveel we gebruiken en waar we de opgewekte energie voor inzetten in Drenthe zelf. Dit maken we zichtbaar via een informatiedashboard (een app, of andere moderne multimedia kanalen) met actuele en periodieke data. Mensen zien op korte en lange termijn wat er gebeurt in hun dorp of buurt met de in hun omgeving opgewekte energie. Zo krijgen ze een gevoel bij de energietransitie. 

 

4.2. Klimaat op school

In Drenthe geven deskundige organisaties, zoals IVN, scholing over klimaat en de noodzaak van zonne- en windenergie aan jongeren op het basis, middelbaar en voortgezet onderwijs. We sluiten aan bij wat kinderen en jongeren en zelfs jong-werkenden beweegt. Zo komt informatie ook door bij ouders en ouderen. 

 

4.3. De trots van Drenthe

Drenten zijn trots op het Drentse Energieverhaal: van turf, naar gas, naar schone energie. Drenten ontlenen hun identiteit aan energieopwekking en de Drentse bijdrage aan de energievoorziening van de rest van Nederland. Drenten zijn trots op de energieopwekking waarvan de opbrengsten terugvloeien naar inwoners en ondernemers en ingezet worden voor kennisontwikkeling en nieuwe zichtbare, innovatieve icoonprojecten (bijvoorbeeld een Energiedijk met grote windmolens van Emmen naar Groningen, à la de Afsluitdijk).


Thema 5 - Energie voor en door Drenthe

 

5.1. Houdt het lokaal

In Drenthe hebben belanghebbende inwoners en bedrijven vanaf de start het recht om deel te nemen aan projecten, bijvoorbeeld door middel van lokaal eigendom en/of aandelen. Hierdoor zijn ze betrokken en geïnformeerd, worden hun kennis en ervaringen actief gebruikt en delen ze mee in de opbrengsten. Daarmee wordt het draagvlak voor energieprojecten vergroot. 

 

5.2. Coöperaties zijn lonend

De gemeente bemoedigt en ondersteunt het opzetten van lokale energiecoöperaties (energiebedrijfjes), zowel inhoudelijk als financieel. Hiervoor organiseert de gemeente bijeenkomsten op lokaal niveau. 

 

5.3. Opbrengst voor de Drent

De gemeente en provincie gebruiken de energie en financiële opbrengsten van de energieopwekking in Drenthe zoveel mogelijk voor initiatieven van Drenten zelf, zoals stroom voor laadpalen, publieke infrastructuur, verwarming van zwembaden en sporthallen, subsidie voor natuurontwikkeling en natuurbeheer, de transitie naar circulaire landbouw, isolatie van woningen en/of een lagere energieprijs voor inwoners.


Adviezen bewoners

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...