Biodivers_310

Energie- en klimaatneutraal

 

Naar een groene en gedragen Drentse energietransitie

 

Alle regio’s in Nederland werken aan een Regionale Energiestrategie. Drenthe is een van deze regio’s. In april 2020 is het concept hiervan behandeld in de gemeenteraden en de Staten. We zijn blij met de ambitie die de RES heeft voor Drenthe. De aanpak en uitwerking over energiebesparing, participatie en ruimtelijke randvoorwaarden kunnen nog wel veel beter.

Lees verder  


Onze reactie op de Concept RES

 

  • Wij omarmen de Drentse ambitie.
  • Zet besparing op één.
  • Zorg voor een breed gedragen energietransitie: betrek de inwoners!
  • Zorg voor voldoende waarborgen voor natuur en landschap.
  • Ga uit van een regionale visie op ruimte.

Drentse energietransitie_400

Kirsten Ipema, wethouder van de gemeente Noordenveld onderschrijft het belang van het betrekken van inwoners:

Foto - 4:6 verhouding COPY

“Overstappen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare, duurzame varianten is ook voor de gemeente Noordenveld een prioriteit. Wij doen dit sámen met onze inwoners. Het gaat immers over hun leefomgeving. Daarom moeten zij meegenomen worden bij het ontwerpproces van energieprojecten. Ook vinden wij het belangrijk dat inwoners, indien mogelijk, meedelen in de opbrengsten van energieprojecten in de buurt. Dit is vastgelegd in het beleidskader Energieprojecten in het landschap, waar we samen met inwoners en Natuur & Milieufederatie Drenthe aan hebben gewerkt.” 


Wat vindt onze achterban?

 

De energietransitie is van invloed op het Drentse landschap. Steeds meer windmolens en zonneparken verrijzen. De meningen hierover zijn verdeeld. We vroegen onze achterban tijdens drie online bijeenkomsten hoe zij hierover denkt. Klimaatverandering is een grote zorg. Maar moeten we ons prachtige landschap en natuur opofferen voor duurzame energie? Onze achterban wil hier graag over meepraten en samen met de gemeente zoeken naar oplossingen die passen bij het Drentse landschap en de Drentse maat. Wij nemen deze zorgen en wensen mee in ons standpunt over de energietransitie en de RES.

Lees verder  

Foto in header kolom - 3:2 verhouding COPY

Maatschappelijke energietransitie

 

De RES wordt opgesteld door de leden van de Drentse Energietafel. Naast overheden, zijn ook het bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties, landbouw en energiecoöperaties vertegenwoordigd aan de Drentse Energietafel. Om meer invloed uit te kunnen oefenen werken deze organisaties samen in het initiatief MET Drenthe. 

 

In mei hebben we een gezamenlijk perspectief op de concept RES en de rol van maatschappelijke organisaties opgesteld. Ook hebben we concrete aanbevelingen geformuleerd.

  • MET Participatie: betrek de Drentse samenleving bij de energietransitie.
  • MET Drenthe: de energietransitie in Drentse handen: gezamenlijk Drents eigendom als voertuig en bindmiddel.
  • MET Drenthe: werk maken van de zonneladder: zuinig en meervoudig ruimtegebruik en het combineren van opgaven.
  • Van net naar MET Drenthe: een gezamenlijke visie en een offensief voor een versnelde oplossing van het netvraagstuk.
  • MET Drenthe: Op weg naar een Drents energie-akkoord: een bredere en gedeelde Drentse visie, waarbij op regionale schaal de verschillende opgaven in samenhang worden benaderd.

Lees verder  


Drentse energietransitie_407

Energietuin Assen-Zuid. Zo kan het ook!

 

Wethouder Karin Dekker gaf 30 januari 2020 het officiële startsein voor een van onze meest vernieuwende projecten: de Energietuin Assen-Zuid. De grond is overgedragen. Grootschalige opwek van duurzame energie wordt hier gecombineerd met biodiversiteit, landschappelijke waarde én recreatie. De energietuin wordt nu verder ontworpen en daar betrekken we zoveel mogelijk mensen bij, waaronder Assenaren zelf. In 2021 willen we starten met de bouw.


Lobby ruimtelijke voorwaarden

 

We zetten ons in voor een energietransitie met meerwaarde voor het landschap en de natuur. Het gaat niet overal goed. Een aantal gemeenten hebben de deur wagenwijd openstaan voor vaak op grondpositie gestuurde ontwikkelingen van zonneparken. De meest schrijnende voorbeelden hebben we juridisch aangevochten. Dat is niet de weg.

 

In 2018 stelden we al het Manifest Zonneparken Noord-Nederland op, met daarin zeven vuistregels voor ontwikkelaars en overheden. We dachten mee over de Gedragscode Zon op Land. Ook voerden we veel gesprekken met volksvertegenwoordigers en bestuurders. Dit leidde met succes tot een politieke discussie. Met eind van dit jaar tot een doorbraak! Er worden provinciebreed strengere eisen gesteld aan zon op land én er wordt meer werk gemaakt van zon op dak.

Samen met onder meer: provincie Drenthe, Drentse gemeenten, Drentse Kei, LTO Noord, VNO-NCW, MKB Noord, Drentse Landschap, Engie, energiecoöperatie Duurzaam Assen.

Drentse energietransitie

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...