Biodivers_310

Groen en soortenrijk

 

Samen werken aan een soortenrijk Drenthe

 

Het gaat niet goed met de natuur. Samen met natuurorganisaties, plaatselijke groepen, overheden en landbouw zetten we ons in voor natuurherstel en een natuurinclusieve samenleving. Onze inzet werkt en zorgt voor een soortenrijk Drenthe.

Lees verder  


Foto 3:2 verhouding COPY

Programma Boer, Burger en Biodiversiteit

 

Drentse veehouderij en akkerbouwbedrijven zijn in 2030 koplopers op het gebied van kringlooplandbouw én leveren een bijdrage aan biodiversiteit en landschapskwaliteit. Dit is de ambitie waar we ons voor inzetten. De Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit is uitgewerkt tot een programma van ruim 11 miljoen euro. Er zijn eind 2020 twee aanjagers natuurinclusieve landbouw gestart die initiatiefnemers ondersteunen bij het starten van hun gebiedsinitiatief. Herstel van biodiversiteit en landschapskwaliteit staan voorop.


Inzet op betere bescherming van de Drentse natuur

 

In 2020 zetten we ons in voor een aanscherping van het landelijk stikstofbeleid. We willen een betere bescherming van de kwetsbare natuur in Drenthe. Begin 2021 wordt het wetsvoorstel hiervoor door de Eerste Kamer behandeld. Daarnaast zijn we met de provincie en gebiedspartners begonnen om werk te maken van een gebiedsgerichte aanpak.


Melkveehouders zetten duurzame stappen

 

“Drenthe vertelt de boeren niet hoe zij hun bedrijf moeten runnen om aan de normen te voldoen. Zij daagt ons uit om met eigen vakmanschap te verduurzamen op een manier die bij het bedrijf past. Ik roep alle boeren op: Pak dit aanbod aan!”

 

- Reind Katerberg, gebiedscontactpersoon

 

232 melkveehouders hebben inmiddels een duurzaamheidsplan laten opstellen. Samen met partijen werken we aan het programma Duurzame melkveehouderij Drenthe. Om de melkveehouders te motiveren aan de slag te gaan met de uitvoering van hun plan zijn in 2020 acht gebiedscontactpersonen aangesteld. Deze contactpersonen, zelf melkveehouders, zijn het aanspreekpunt voor hun collega’s.

Lees verder  

Foto in header kolom - 3:2 verhouding COPY

500.000 extra bomen voor Drenthe

 

De komende jaren willen we samen met Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap minimaal 500.000 bomen in Drenthe planten, één per inwoner. Samen met inwoners maken we onze leefomgeving mooier, groener en gezonder. Bovendien zorgen we voor opslag van CO2. 16 bewonersgroepen en initiatieven hebben zich al bij ons gemeld. De eerste 20.000 bomen zijn geplant.

 

“Ik denk dat we hier volgend jaar al van kunnen genieten”, vertelt Alex Klein, inwoner van Lhee. Samen met zijn zoon plantte hij meerdere fruit- en leibomen. “Er gaan vogeltjes in zitten en er komen besjes aan, dus dat is erg belangrijk voor de biodiversiteit.”

Biodivers_64

We willen de aanplant van deze bomen combineren met de transitie naar natuurinclusieve landbouw en landschapsherstel. Plan Boom is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties en wil de komende jaren 10 miljoen bomen planten in Nederland.

 

Bekijk de video hieronder  


Heel Drenthe Zoemt

 

Het gaat niet goed met de bijen, boerenlandvlinders en insecten. Bloemrijke bermen en oevers zijn goed voor de biodiversiteit. Via het digitale platform hebben we laten zien hoe de provincie, gemeenten en waterschappen werken aan bloemrijke bermen en oevers. Ook biedt het platform bewoners inspiratie en informatie om zelf aan de slag te gaan. Samen zorgen we ervoor dat Drenthe weer zoemt.

 

www.heeldrenthezoemt.nl

Biodivers_416

Samen met onder meer: provincie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Het Drentse Landschap, LTO Noord, DAJK, AND, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer.


Biodivers

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...